Kronikë nga seancae 8-të

Shkup,18.03.2021-Në seancën e 8-të, të mbajtur më 16.03.2021,Këshilli I Agjencisë mirato iProjekt Raportin Vjetor për punën e Agjencisë për Audio dhe shërbime mediatike audiovizive për 2020.Këshilli I Agjencis në bazë  të raporteve nga inspektimet e kryera atje ku janë identifikuar shkelje ligjore  dhe janë miratuar 12 Vendime për të marrë një masë publike paralajmërim.Një vërejtje publike për mos publikimin e impresiumit ka marrë MPT 3,MPT 4,dhe TV Klan Maqedonija.Për mosrespektim të rregullave për mbrojtjen e të miturve iu dha vërejtje publike MPT 2,MPT 5,dhe TV Iris.Informacioni I cili duhet të vihet në dispozicion të përdoruesve nuk ka siguruar MPT 2.MPT 3.MPT4.dhe MPT5.ndërsa detyrim për të përmbushur kuotën për një program të krijuar fillimisht si program audioviziv maqedonas nuk e ka plotësuar TV Kompani 21-M dhe MPT 4.Accessibility

Accessibility