Mbledhja nr.12 – 15.03.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 12-të për më datë 15.03.2016 (e martë), me fillim në ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 12-të për më datë 15.03.2016 (e martë), me fillim në ora 14:00

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i mbledhjes së 10-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 07.03.2016.

2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 11-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 07.03.2016.

3. Draft – Raporti vjetor i punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audivizuele për periudhën 01.01.2015 deri më 31.12.2015.

4. Propozim-vendim për shfuqizimin e Vendimit për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR TV AMAZON SHPKNJP Shkup.

5. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes për emetim radio emetim të SHTR Zoran Zdravkoviq MH RADIO Ohër SHPKNJP.

6. Propozim për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR TV HANA Mevlan SHPKNJP Kumanovë.

7. Propozim-formularë për raport të realizimit të obligimeve të përcaktuara në leje (për emetim të radios dhe televizionit).

8. Propozim-vendim për miratimin e mjeteve për qasje në Sistemin e distribucionit të internetit të Regjistrit qendror të Republikës së Maqedonisë.

9. Propozim-vendim për furnizim publik:Mirëmbajtje të higjienës në hapësirat zyrtare të Agjencisë.

10. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility