Mbledhja nr. 5 – 05.02.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbledhjen e pestë e cakton për më datë 05.02.2016 (e premte), me fillim në ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbledhjen e pestë e cakton për më datë 05.02.2016 (e premte), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e katërt e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 29.01.2016.

2. Propozim-vendim për shpalljen e konkursit publik për dhënien e 1 (një) leje për emetim të radios, në nivel lokal.

3. Propozim-vendim për ndarjen e lejes për emetim televiziv përmes RRPKE që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara, në nivel lokal.

4. Propozim për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR TV M Arnaudov Mihajllo SHPKNJP Ohër.

5. Propozim-për inicimin e procedurës për heqjen e lejes së SHTR TV EMI SHPKNJP Radovish.

6. Propozim-vendim për rebalancin e Planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016.

7. Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Planit vjetor për furnizime publike të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në vitin 2016.

8. Propozim-vendim për zbatimin e procedurës së furnizimit publik: Sistemit për audio dhe video incizimin e seancave dhe përkthimit simultan.

9. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility