Pyetjet e parashtruara më së shpeshti, si dhe përgjigjet e tyre

Pyetjet/përgjigjet në lidhje me procedurën për dhënien e lejes për emetim të radios ose televiziv mund të merren në këtë link

Pyetjet/përgjigjet në lidhje me mbrojtjen e publikut të mitur mund të merren në këtë link

Pyetjet/përgjigjet në lidhje me të drejtën e përgjigjes dhe korrigjimit për informatat e publikuara mund të merren në këtë link

Pyetjet/përgjigjet në lidhje me komunikimet audiovizuele komerciale (reklamimi, teleshopingu, sponsorimet dhe plasmani i prodhimeve) mund të merren në këtë link

Pyetjet/përgjigjet në lidhje me programin e krijuar burimor/muzikë në gjuhën maqedonase ose në gjuhët e bashkësive në RM mund të merren në këtë link

Pyetjet/përgjigjet në lidhje me punën e operatorëve të rrjetit publik të komunikimit elektronik mund të merren në këtë link

 Accessibility

Accessibility