Thirje për dorëzimin e vërejtjeve pas projekt regjistritimit të evidentimit në regjistrin e dhënësve të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele sipas kërkesave dhe projekt regjistrin për dhënien e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele sipas kërkesave

SHKUP, 13.02.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën nr. 9-të e mbajtur me datë 18 shkurt 2014 i miratoi projektim regjistrin e evidentimit në regjistrin e dhënësve të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele sipas kërkesave dhe projektim regjistrin për dhënien e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele mediatike sipas kërkesave.

Agjencia i fton të gjithë të interesuarit që në afat prej 7 (shtatë) ditëve të dërgojnë vërejtjet e tyre për dokumentet e lartpërmendur, në adresën në vijim:contact@avmu.mk ose në adresën e postës së Agjencisë : bul “VMRO”br. 3, Shkup.

Projektim regjistritimin e evidentimit në regjistrin e dhënësve të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele sipas kërkesavemund ta merrni këtu

Projektim regjistrin për dhënien e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele mediatike sipas kërkesave mund ta merrni këtuAccessibility

Accessibility