Propozimet e Komisionit të përkohshëm për 9 shërbimet programore televizive

Shkup, 14.12.2016. – Në bazë të raporteve të shkruara nga mbikëqyrja e realizuar e prezantimit mediatik zgjedhor të Radiotelevizionit të Maqedonisë Shkup – Shërbimi i parë programor RTM1, TV Alsat-M SHPK Shkup, TV Alfa SHPKNJP Shkup, TV Sonce SHPKNJP Prilep, TV Nova SHPKNJP Shkup, TV Shenja SHPKNJP Shkup, TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup, TV Kanal tri SHPK Dibër dhe TV Era SHPK Shkup, Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik dorëzoi propozime për veprim deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. Propozimet për këto radiodifuzer kanë të bëjnë me mosrespektimin e rregullave ligjore, që vlejnë gjatë heshtjes zgjedhore në pajtim me nenin 76-b paragrafi 3 nga Kodi zgjedhor.

Propozime për inicimin e procedurave për kundërvajtje në të cilat gjykata do të shqiptoj sanksion – gjobë, për shkak të përsëritjes së shkeljes, Komisioni dorëzoi për TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup dhe TV Sonce SHPKNJP Prilep.

Propozimet për inicimin e procedurës për kundërvajtje në të cilën gjykata do të shqiptoj sanksion për kundërvajtje – vërejtje, Komisioni i përkohshëm dorëzoi për Radiotelevizionin e Maqedonisë Shkup – Shërbimi i parë programore RTM1, TV Alsat-M SHPK Shkup, TV Alfa SHPKNJP Shkup, TV Nova SHPKNJP Shkup, TV Shenja SHPKNJP Shkup, TV Kanal Tri SHPK Dibër dhe TV Era SHPK Shkup.

Propozimet e Komisionit të përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik mund të merren në linket e mëposhtme:

Propozimet për shqiptimin e masës – gjobë

Propozim për shqiptimin e masës – TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup

Propozim për shqiptimin e masës – TV Sonce SHPKNJP Prilep

Propozimet për shqiptimin e masës – vërejtje

Propozim për shqiptimin e masës – Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RTM 1

Propozim për shqiptimin e masës – TV Alsat-M SHPK Shkup

Propozim për shqiptimin e masës – TV Alfa SHPKNJP Shkup

Propozim për shqiptimin e masës – TV Nova SHPKNJP Shkup

Propozim për shqiptimin e masës – TV Shenja SHPKNJP Shkup

Propozim për shqiptimin e masës – TV Kanal Tri SHPK Dibër

Propozim për shqiptimin e masës – TV Era SHPK ShkupAccessibility

Accessibility