Agjencia parashtroi kërkesa për inicimin e procedurave për kundërvajtje, ndaj 8 radiodifuzerëve

Shkup, 16.12.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në bazë të Propozimeve për veprim nga Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik, gjatë ditës së djeshme parashtroi kërkesa për inicimin e procedurave për kundërvajtje, në të cilat gjykata do të shqiptojë sanksionin – vërejtje, kundër 8 radiodifuzerëve.

Për shkak të shkeljes së heshtjes zgjedhore dhe mosrespektimi të nenit 76-b paragrafi 3 nga Kodi zgjedhor, Procedura për kundërvajtje iniciohen kundër Radiotelevizioni I Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RTM1, TV Aslat-M SHPK Shkup, TV Alfa SHPKNJP Shkup, TV Nova SHPKNJP Shkup, TV Shenja SHPKNJP Shkup, TV Kanal Tri SHPK Dibër, TV Era SHPK Shkup dhe HDTV Kanal Plus SHPKNJP Shkup.

Propozimet për veprim nga Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik si dhe raportet e mbikëqyrjes së realizuar mund të merren në këto linke:

Propozim për shqiptimin e masës – Radiotelevizioni i Maqedonisë – Shërbimi i parë programor RTM1

– Mbikëqyrja e prezantimit mediatik zgjedhor – Shërbimi i parë programor RTM1

Propozim për shqiptimin e masës –TV Aslat-M SHPK Shkup

– Mbikëqyrja e prezantimit mediatik zgjedhor – TV Aslat-M SHPK Shkup

Propozim për shqiptimin e masës –TV Alfa SHPKNJP Shkup

– Mbikëqyrja e prezantimit mediatik zgjedhor – TV Alfa SHPKNJP Shkup

Propozim për shqiptimin e masës –TV Nova SHPKNJP Shkup

– Mbikëqyrja e prezantimit mediatik zgjedhor – TV Nova SHPKNJP Shkup

Propozim për shqiptimin e masës –TV Shenja SHPKNJP Shkup

– Mbikëqyrja e prezantimit mediatik zgjedhor – TV Shenja SHPKNJP Shkup

Propozim për shqiptimin e masës –TV Kanal Tri SHPK Dibër

– Mbikëqyrja e prezantimit mediatik zgjedhor – TV Kanal Tri SHPK Dibër

Propozim për shqiptimin e masës –TV Era SHPK Shkup

– Mbikëqyrja e prezantimit mediatik zgjedhor –  TV Era SHPK Shkup

Propozim për shqiptimin e masës vërejtje –HDTV Kanal Plus SHPKNJP Shkup

– Mbikëqyrja e prezantimit mediatik zgjedhor – HDTV Kanal Plus SHPKNJP ShkupAccessibility

Accessibility