Raport për zbatimin e konceptit programor nga ana e radiodifuzerëve në vitin 2015

Shkup, 30.12.2016. – Agjencia për shërbime mediaitke audio dhe audiovizuele përpiloi Raport për zbatimin e konceptit programor nga ana e radidofizerëve në vitin 2015.
Në pajtim me nenin 15 paragrafi 5 nga Ligji për mediume, radiodifuzerët janë të obliguar që të dorëzojnë raport me shkrim deri te trupi rregullues kompetent, lidhur me obligimet e parapara me lejen për emetim të radios ose televizionit, veçanërisht për zbatimin e konceptit programor, më së voni deri më 31 mars të vitit vijues.
Në shtojcë të raportit dorëzohet edhe informata për mjetet teknike përmes të cilave emetohen ose ritransmetohet shërbimi i tyre programor në RM ose jashtë vendit.
Raporti për zbatimin e konceptit programor nga ana e radiodifuzerëve në vitin 2015 mund të merret në këtë link.Accessibility

Accessibility