Mendimi i Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi në aspekt të parashtresës së TV Sitel

Shkup,19.05.2017. – Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi në Republikën e Maqedonisë dorëzoi deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele,Shkresë – mendim me të cilin nuk konstatohet diskriminim në bazë të përkatësisë etnike dhe/ose moshës, në rastin që Agjencia e inicioi kundër SHTR Sitel SHPKNJP Shkup.

Shkresa nga Komisioni për mbrojtje të Diskriminimit në RM mund të merret në këtë linkAccessibility

Accessibility