Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore të operatorit kabllor ROBI

Shkup, 09.10.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj punës së ROBI SHPKNJP Shtip, me qëllim që të konstatohet nëse ky opetator kabllor ritransmeton shërbime programore të radiodifuzerëve vendas vetëm në zonën e shërbiimit për të cilën radiodifuzerët e kanë marrë lejen për sigurimin e emetimit të radios ose TV dhe në bazë të të drejtave të rregulluara autoriale dhe të drejtave të ngjashme, në pajtim me Ligjin pë rtë drejtat autoriale dhe të drejtat e ngjashme nga LSHMAA.

Mbikëqyrja tregoi se është vepruar në pajtim me dispozitat ligjore.

Raporti mund të merret në këtë linkAccessibility

Accessibility