Mbledhja nr.21 – 13.04.2018 – drejtëpërdrejt në kanalin e YouTube-s

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 21 për më datë 13.04.2018, (e premte) me fillim në ora 14:30

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i mbledhjes së 19-të të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 04.04.2018.
  2. Miratimi i propozim-procesverbalit nga mbledhja e 20-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 04.04.2018.
  3. Shqyrtimi i raporteve tremujore të punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën nga data 01.01.2018 e deri më 31.03.2018.
  4. Propozim-vendim për ndërprerjen e procedurës për përcaktimin e ekzistimit të koncentrimit të palejuar mediatik te SHTR 24 VESTI SHPKNJP Shtip.
  5. Informatë për pagesën e anëtarësisë vjetore për EPRA të vitit 2018.
  6. Propozim-vendim për furrnizim publik; Mirëmbajtje të “Sistemit të regjistrit elektronik të rrjeteve publike të komunikimit”.
  7. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility