Mbikëqyrje e jashtëzakonshme administrative ndaj TV Kanal 5 Plus dhe TV Kaltrina

Shkup, 03.07.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme administrative ndaj TV Kanal 5 Plus dhe TV Kaltrina, në lidhje me respektimin e obligimeve nga Rregullorja për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për emetim të radios dhe televizionit.

Mbikëqyrja tregoi se këto radiodifuzer nuk i plotësojnë kushtet minimale kadrovike të përcaktuara sipas kësaj Rregullore.

Raportet mund të merren në linket:

ТV Каnаl 5 Plus

TV КаltrinаAccessibility

Accessibility