Masë e vërejtjes për Jeni Ballkan dhe Zaman

Shkup, 04.07.2018. – Në bazë të mbikëqyrjes së rregullt administrative ndaj mediumeve të shtypit Jeni Ballkan dhe Zaman, si dhe mosrespektimit të konstatuar të obligimit për publikimin e të dhënave për numrin e ekzemplarëve të botuara, Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes.

Të dy mediumeve të shtypit u është urdhëruar që në afat prej 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e pranimti të Aktvendimit, të përshtasin punën e tyre me dispozitat ligjore të Ligjit për mediume

Masat e shqiptuara mund të merren në këto linke:

Јеni Ballkan – (neni 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume) – 04.07.2018
Zaman  – (neni 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume) – 04.07.2018Accessibility

Accessibility