Agjencia realizoi mbikëqyrje ndaj TV ART ÇANEL dhe TV SHENJA

Shkup, 11.07.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj TV ART ÇANEL nga Tetova, në lidhje me respektimin e obligimin e obligimit që nga buxheti i dedikuar për programe të ndajë së paku 10% për vepra evropiane audiovizuele nga producentë të pavarur, , ku së paku gjysma e tyre të jenë të prodhuara në pesë vitet e fundit, si dhe të sigurojë së paku 51% nga programet e emetuara gjatë vitit, që të jenë vepra evropiane audiovizuele.  Mbikëqyrja tregoi se radiodifuzeri ka vepruar sipas dispozitave ligjore.

Agjencia realizoi edhe mbikëqyrje kotrolluese programore ndaj TV Shenja nga Shkupi, me qëllim që të konstatoj nëse radiodifuzeri ka vepruar sipas obligimit për emetim ditor të së paku 50% program burimor të krijuar në RM në gjuhën maqedonase ose në gjuhët e bashkësive joshumicë që jetojnë në RM, nga e cila gjysma në periudhën nga ora 07:00 deri në orën 19:00.

Mbikëqyrja konstatoi se ky radiodifuzer nuk ka vepruar sipas Aktvendimit së masës së vërejtjes të shqiptuar paraprakisht nga ana e Agjencisë.

Извештаите може да се преземат на следните линкови:

ТV АRТ ÇANEL – (neni 91 paragrafi 1 nga LSHMAA) – 11.07.2018
ТV АRТ ÇANEL – (neni 91 paragrafi 2 nga LSHMAA) – 11.07.2018
ТV SHENJA – (neni 91 paragrafët 1 dhe 14 nga LSHMAA) – 11.07.2018Accessibility

Accessibility