Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj operatorëve kabllor ALTRA-SAT 2000, KDS-KABEL NET, PET NET dhe VINSAT KABEL

Скопје, 11.07.2018г. – gjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj operatorëve kabllor ALTRA-SAT 2000, KDS-KABEL NET, PET NET dhe VINSAT KABEL në lidhje me dispozitat ligjore që i referohen detyrimeve për regjistrimin e shërbimeve programore në Agjenci dhe për përkthim në gjuhën maqedonase ose gjuhën e bashkësisë që nuk është shumicë në RM.

Me mbikëqyrjet është konstatuar se operatorët kabllor kanë vepruar sipas dispozitave të LSHMAA.

Raportet mund të merren në këtë linke:

АLTRA-SАТ 2000 –(neni 64 paragrafi 2 dhe neni  141 nga LSHMAA) – 10.07.2018
КDS-КАBEL NEТ – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni  141 nga LSHMAA) – 10.07.2018
PЕТ NЕТ – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni  141 nga LSHMAA) – 10.07.2018
VINSAT KABEL – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni  141 nga LSHMAAУ) – 10.07.2018Accessibility

Accessibility