Mbikëqyrje e rregullt administrative ndaj të gjithë 123 radiodifuzerëve

Shkup, 23.07.2018. – Në pajtim me Ligjin për mediume, radiodifuzerët janë të obliguar që të dhënat për strukturën pronësore, redaksinë dhe për burimet e financimit në vitin 2017, t’i publikojnë në programin e tyre për herë të dytë, më së voni deri më 30 qershor.

Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt në lidhje me respektimin e këtij obligimi ndaj të gjithë 123 radiodifuzerëve, me ç’rast mosrespektim të këtij obligimi u vërejt te Televizioni Nova, TV Klan Makedonija, TV Gurra dhe Radio BI-KI-AL.

Raportet mund të merren në linket:

– Raporti i përgjithshëm për të gjithë 123 radiodifuzerët (neni 15 patagrafi 3 nga LM) – 23.07.2018
– Теlevizioni Nova (neni 15 paragrafi 3 nga LM) – 23.07.2018
– ТV Klan Makedonija (neni 15 paragrafi 3 nga LM) – 23.07.2018
– ТV Gurra (neni 15 paragrafi 3 nga LM) – 23.07.2018
– RА BI-KI-AL (neni 15 paragrafi 3 nga LM) – 23.07.2018Accessibility

Accessibility