Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese administrative ndaj TV Gurra

Shkup, 19.09.2018. – Realizohet një mbikëqyrje kontrolluese administrative ndaj televizionit lokal Gurra nga Kërçova me qëllim të konstatimit nëse ka vepruar sipas masës së shqiptuar të vërejtjes, për shkak të mosplotësimit të obligimit për publikimin e të dhënave për strukturën pronësore të redaktorit/redaktorëve përgjegjës për burimet e financiimit në vitin 2017.

Televizioni Gurra dorëzoi deri te Agjencia një incizim nga të dhënat e publikuar, prej të cilave shihet se në tërësi është plotësuar ky obligim ligjor.

Raporti mund të merret në këtë link:

 ТV Gurra SHPKNJP Кërçovë – (neni 15 paragrafi 3 nga LM) – 18.09.2018Accessibility

Accessibility