Mbikëqyrje e jashtëzakonshme administrative ndaj TV Gurra

Shkup, 20.09.2018. –  Agjencia realizoi një mbikëqyrje të jashtëzakonshme administrative ndaj TV Gurra nga Kërçova në lidhje me respektimin e obligimeve nga Rregullorja për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për emetim të radios dhe televizionit.

Mbikëqyrja tregoi se radiodifuzeri i plotëson kushtet minimale kadrovike të përcaktuara me këtë Rregullore

Raporti mund të merret në këtë link:

ТV Gurra – (neni 22 nga Rregullorja për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për emetim të radios dhe televizionit) – 20.09.2018Accessibility

Accessibility