Mbikëqyrje e jashtëzakonshme administrative ndaj RTV Orbis

Shkup, 09.10.2018. –  Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme administrative ndaj RTV ORBIS nga Manastiri në lidhje me respektimin e obligimeve nga Rregullorja për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për emetim të radios dhe televizionit.

Mbikëqyrja tregoi se radiodifuzeri nuk i plotëson kushtet minimale kadrovike, të përcaktuara me këtë Rregullore.

Raporti mund të merret në këtë link:

RTV ORBIS– (neni 22 nga Rregullorja për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për emetim të radios dhe televizionit) – 09.10.2018Accessibility

Accessibility