Mbledhja nr.45- 23.11.2018 – drejtpërdrejt në YouTube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 45-të për më datë 23.11.2018 (e premte), me fillim në ora 12:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i propozim-procesverbalit nga mbledhja e 44-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbaajtur më datë 16.11.2018.
  2. Propozim për hapjen e debatit publik për konstatimin e nevojës për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullorës për përmbajtjen dhe formën e fletëparaqitjes për evidentim në regjistrin e operatorëve që ritransmetojnë pako programore, si dhe të vërtetimit për regjistrimin e pakove/shërbimeve programore.
  3. Propozim-vendim për shpalljen e konkursit publik për ndarjen e një leje për emetim të radios të shërbimit programor në nivel shtetëror.
  4. Propozim-rregullore për ndryshimin e Rregullores për bruto pagat dhe kompensimet e tjera të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
  5. Propozim-vendim për rebalancin e planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2018.
  6.  Të ndryshme


Accessibility

Accessibility