Hapet debat publik lidhur me ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përmbajtjen dhe formën e fletëparaqitjes për evidentim në regjistrin e operatorëve që ritransmetojnë pako programore, si dhe për vërtetimin për regjistrim të shërbimeve/pakove programore

Shkup, 23.11.2018 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga sot hap debat publik lidhur me ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përmbajtjen dhe formën e fletëparaqitjes për evidentim në regjistrin e operatorëve që ritransmetojnë pako programore, si dhe për vërtetimin për regjistrim të shërbimeve/pakove programore.

Agjencia i fton të gjitha palët e interesuara që me mendimet dhe propozimet e tyre të marrin pjesë në debatin publik dhe të njëjtat, në formë të shkruar, t’i dorëzojnë në postën elektronike contact@avmu.mk.

Debati publik zgjatë deri më 22 dhejtor 2018.Accessibility

Accessibility