Mbikëqyrje e jashtëzakonshme programore ndaj Total TV

Shkup, 23.01.2019. – Pas mbikëqyrjes së realizuar programore ndaj operatorit Total TV nga Shkupi, Agjencia konstatoi se në kundërshtim me nenin 141 nga LSHMAA, operatori për shfrytëzuesit e vet ritransmeton 73 shërbime programore, që nuk janë të përfshirë me vërtetimet për regjistrimin e shërbimeve programore të lëshuara nga Agjencia.

Raporti mund të merret në linkun:

Тotal ТV (neni 50 paragrafi 5, neni 64 paragrafi 2, neni 141 nga LSHMAA) – 23.01.2019Accessibility

Accessibility