Vërejtje publike ndaj operatorit Total TV

Shkup, 29.01.2019. – Këshilli i Agjencisë solli vendim për vërejtje publike si dhe për ç’kyçje të ritransmetimit të shërbimeve programore që kontestohen, për shkak të ritransmetimit të konstatuar të 73 shërbimeve programore që nuk janë të përfshirë me vërtetimet për regjistrimin e shërbimeve programore të Agjencisë.

 

Operatori Total TV është urdhëruar që menjëherë pas pranimit të këtij Aktvendimi, të përshtasë punën e vet sipas dispozitave të LSHMAA.

Masa e shqiptuar e vërejtjes mund të merret në linkun: Тоtal ТV (neni 141 nga LSHMAA) – 25.01.2019Accessibility

Accessibility