1

Buletinet

Punëtori për regulativën radiodifuzive 2000

Buletini 7 i KRD – 2000, Raport i punës së KRD nga 1 korrik 1999 deri në 30 qershor 2000 (Në maqedonisht)

Buletini 5 i KRD – 2000, Anëtarë të rinj të KRD, Programi i punës së KRD për vitin 2000, Raporte të BE dhe të COE për mediat (Në maqedonisht)

Buletini 4 i KRD – 1999, Raport i punës së KRD, Anëtarësimi i KRD në EPRA, Programi i punës së KRD më 1999 (Në maqedonisht)

Buletini 2 i KRD – 1998, Vëzhgimi i programeve të koncesionerëve (Në maqedonisht)

Buletini 1 i KRD – 1998, Buletini i parë i KRD për punën e mëtejshme të tij, 1998 (Në maqedonisht)