1

Takimi i katërt publik 2016

Agjencia realizoi takimin e katërt publik për vitin 2016

Shkup, 30.12.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, dje e mbajti takimin e fundit publik për vitin 2016. Në fillim, Drejtori i Agjencisë, dr Zoran Trajçevski i prezantoi aktivitetet që i ka realizuar Agjencia gjatë tremujorit të kaluar, sipas Programit vjetor të punës. Fokusi i Agjencisë në tre muajt e fundit në veçanti ishte i drejtuar kah monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor. Shërbimi profesional i Agjencisë i përpilonte raportet për çdo periudhë 10 ditore, që kishte të bënte me respektimin e dispozitave të Kodit zgjedhor, për informim të drejtë, të balancuar dhe të paanshëm në programin e përgjithshëm si dhe ndalesës për informimin lidhur me aktivitetet e organeve të pushtetit në funksion të prezantimit mediatik zgjedhor të ndonjë subjekti politik; dhe raportet për shkeljet e konstatuara të Kodit zgjedhor, që përpiloheshin nga Agjencia menjëherë pas regjistrimit të këtyre shkeljeve. Për shkeljet e kryera, Agjencia në afat prej 48 orëve pas dorëzimit të Propozimeve nga ana e Komisionit të përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik, inicionte procedura për kundërvajtje. Krahas monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor, Agjencia realizoi edhe mbikëqyrje programore, administrative dhe profesionale në pajtim me Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele si dhe Ligjin për mediume. Për shkeljet e konstatuara u shqiptuan edhe masa.

Gjatë periudhës së kaluar, Agjencia përpiloi një Studim për konstatimin e arsyeshmërisë për shpalljen e konkursit publik për ndarjen e lejes për emetim të radios në nivel lokal, për rajonin e komunës së Krivogashtanit si dhe disa analiza dhe hulumtime: për strukturën e të punësuarve në industrinë audio dhe audiovizuele gjatë vitit 2015; hulumtim – Televizioni dhe personat me pengesa në shqisa – ofertat dhe nevojat si dhe analizë të Gjinisë në programet televizive në vitin 2016 (sipas Ligjit për mundësi të barabarta të grave dhe burrave). Rezultatet e Analizës së lajmeve dhe reklamave në vitin 2016, i prezantoi Marina Trajkova, e cila mori pjesë në përpilimin e kësaj analize. Njëherë, ajo foli edhe për përfaqësimin e gjinive në mediume si dhe rëndësinë e tyre.

Në aspekt të mënyrave të ngritjes së vetëdijes për arsimimin mediatik në Republikën e Maqedonisë si dhe kontributin për pranimin e arsimimit mediatik nga ana e qytetarëve, pa marrë parasysh moshën, Emilija Petreska – Kamenjarova, udhëheqëse e seksionit për të drejtat e njeriut dhe arsimimit mediatik, së pari e prezantoi versionin në maqedonisht të videos së re nga cikli i spoteve të organizatës ndërkombëtare EAVI, kushtuar arsimimit mediatik, e më pas një pjesë të hulumtimit për nivelin e arsimimit mediatik te popullata e rritur në Republikën e Maqedonisë. Raporti final i këtij hulumtimi do të prezantohet në një ngjarje të veçantë në fillim të vitit të ardhshëm.

Në këtë tremujor përfundoi edhe hulumtimi “Televizioni dhe personat me pengesa në shqisa – ofertat dhe nevojat” e paraparë me Programin trevjeçar për sigurimin e qasjes deri te mediumet për personat me pengesa në shqisa, të miratuar në vitin 2015. Rezultatet e këtij hulumtimi i prezantoi Sasho Bogdanovski, bashkëpuntor i lartë në seksionin për të drejta të njeriut dhe arsimim mediatik. Për qëllimet e këtij hulumtimi u përpilua edhe Pyetësor për atë se sa dhe çfarë oferta ka në programet televizive, dedikuar personave me pengesa në shqisa, ku i njëjti u dërgua deri te të gjitha shërbimet televizive. Gjithashtu u realizuan edhe intervista me përfaqësuesit e organizatave që i prezantojnë

personat me shikim, dhe dëgjim të dëmtuar si dhe deri te organizatat e tjera relevante. Konstatimet e Pyetësorit si dhe intervistat, u prezantuan me rezultatet e tjera të hulumtimit.

Prezantimet nga takimi i katërt publik mund të merren në këto linke:

d-r Zoran Trajçevski

Aktivitetet e realizuara sipas programit vjetor të punës së ASHMAA

m-r Sasho Bogdanovski

Qasja deri te programet e radiodifuzerëve për personat me shikim dhe dëgjim të dëmtuar, nevojat dhe ofertat (prezantim)

Qasja deri te programet e radiodifuzerëve për personat me shikim dhe dëgjim të dëmtuar, nevojat dhe ofertat (word)

m-r Emilija Petreska-Kamenjarova

Niveli i arsimimit mediatik te popullata e rritur në RM

Shtegtimi drejt arsimimit mediatik – Për vetëdijen, Çka bëj un – SPOT

Marina Trajkova

Gjinia në mediume 2016


– Agjendën e takimit të katërt publik të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016, mund ta merrni në këtë  link

– Fletëparaqitjen për pjesëmarrje në takimin e katërt publik të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016, mund ta merrni në këtë link 
Takimi i tretë publik 2016

– Agjenda për takimin e tretë publik të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016, mund të merret në këtë link

– Fletëparaqitja për pjesëmarrje në takimin e tretë publik të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016,mund të merret në këtë link   
Takimi i dytë publik 2016

– Agjenda për takimin e dytë publik të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016, mund të merret në këtë link

– Fletëparaqitja për pjesëmarrje në takimin e dytë publik të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016,mund të merret në këtë link 
Takimi i parë publik 2016

Takimin e parë publik, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016 ja përkushtoi parimeve profesionale të gazetarisë
 

direktorotShkup, 25.03.2016 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në pajtim me Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, realizoi takimin e parë publik për vitin 2016.Drejtori i Agjencisë dr Zoran Trajçevski i prezantoi aktivitetet të vilat i ka realizuar Agjencia gjatë tremujorit të kaluar – monitorimet e realizuara, masat e shqiptuara, lejet e hequra për shkak të mospagesës së kompensimit vjetor për dhënien e lejes për emetim televiziv përmes rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurs të kufizuar, në nivel lokal në rajonin e komunës së Tetovës.

Drejtori informoi edhe për aktivitetet në sferën e integrimit evropian, vendimet e miratuara për ndryshimin e strukturës pronësore, veprimit ndaj parashtresave dhe propozimeve, analizave të realizuara për kontestet e iniciuara administrative kundër vendimeve të Agjencisë; për procedurat e ngritura për kundërvajtje; për masat e ndërmarra nga ana e Agjencisë për shkak të mosrespektimit të dispozitave ligjore; për përcjelljen e strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe obligimeve të tyre në drejtim të transparencës së pronësisë dhe të burimeve të financimit; studimeve për konstatimin e arsyeshmërisë për publikim të konkursit publik për ndarjen e lejes për emetim të radios në nivel lokal, në rajonin e Gostivarit.Për nevojat e Agjencisë, është përpiluar edhe një Hulumtim për përhapjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose përmes rrjetit publik të komunikimit elektronik dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal, të dhënat e të cilave kanë të bëjnë me tremujorin e katërt të vitit 2015 si dhe Raportin vjetor me të dhënat për shikueshmërinë dhe dëgjueshmërinë e shërbimeve programore të radiodifuzerëve në vitin 2015.

Në kontekst të përgatitjeve për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor gjatë zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në vitin 2016, drejtori i Agjencisë e përmendi Metodologjinë e miratuar për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor përmes shërbimeve programore të radios dhe televizionit gjatë proceseve zgjedhore, trajnimet e realizuara për të gjithë radiodifuzetët si dhe Memorandumin e nënshkruar për bashkëpunim me KSHZ.

jasnaAgjencia vazhdimisht përkujton se pronarët e të gjitha mediumeve duhet të bëjnë dallim në mes të interesit afarist, politik dhe privat, kundrejt informimit profesional dhe t’u mundësojë të gjithë profesionistëve mediatik, që në mënyrë të pavarur dhe pa pengesa ta punojnë punën e tyre.Në këtë drejtim, profesoresha dr Jasna Baçovksa Nediq, udhëheqëse e Studimeve të gazetarisë, mediumeve dhe komunikimeve pranë Fakultetit Juridik “Justiliani i Parë ”, i transmetoi pasqyrimet e saja për aspektet aktuale në lidhje me mediumet dhe përgjegjësinë gazetareske. Shkurtimisht ajo dha një përshkrim të qëllimeve strategjike të sistemeve evropiane mediatike, indikatorëve për matjen e integritetit të mediumeve, tendencat e profesionit të gazetarisë dhe përgjegjësisë gazetareske.

Lidhur me standardet profesionale si parakusht i domosdoshëm për punën e mediumeve foli mr Emilija Petreska – Kamenjarova, udhëheqëse e Seksionit për të drejtat e njeriut dhe arsimim mediatik në Sektorin për çështje programore, e cila nga aspekt i trupit rregullues, përkujtoi se parimet dhe standardet e përgjithshme programore drejt të cilave duhet të synojnë radiodifuzerët gjatë kryerjes së profesionit.Përkujtoi edhe ndaj standardeve programore që duhet ti praktikojë Radiotelevizioni i Maqedonisë gjatë prodhimit dhe sigurimit të programeve të radios dhe televizionit, në drejtim të plotësimit të interesit publik.

emiNë fund të takimit publik, drejtori i Agjencisë potencoi se nga momenti i shpalljes së zgjedhjeve do të filloj procedura kur edhe për radiodifuzerët por edhe për Agjencinë do të vlejnë rregullat e Kodit zgjedhor dhe se televizionet dhe radiot do të duhet që patjetër të respektojnë kërkesat për informim të drejtë dhe të balancuar, ndërsa Agjencia në bazë të analizës së programeve, në rastet kur do të konstatojë se nuk sigurohet pluralizëm për pasqyrimet dhe se nuk respektohen edhe rregullat e tjera, do të veprojë në pajtim me Ligjin.

 

Prezantimet nga takimi i parë publik mund të merren në  këto linke:

prof.dr Jasna Baçovska Nediq

MEDIUMET DHE PËRGJEGJËSIA GAZETARESKE – ASPEKTET AKTUALE

mr Emilija Petreska – Kamenjarova

STANDARDET PROFESIONALE – PARAKUSHT I DOMOSDOSHËM PËR PUNËN E MEDIUMEVE

 


 

– Agjenda e takimit të parë publik të Agjencisë për shërbime mediatik audio dhe audiovizuele për vitin 2016, mund të merret në këtë link

– Fletëparaqitja për pjesëmarrje në takimin e parë publik të Agjencisë për shërbime mediatik audio dhe audiovizuele për vitin 2016, mund të merret në këtë link
Takimi i dytë publik 2016

– Agjenda për takimin e dytë publik të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016, mund të merret në këtë link

– Fletëparaqitja për pjesëmarrje në takimin e dytë publik të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016,mund të merret në këtë link