1

Kronikë nga seanca 6-të

Shkup, 08.02.2019. –Në seancën e kaluar, Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim ku refuzoi kërkesën nga TRD 24 VESTI SHPKPV Shtip për shpalljen e konkursi publik për dhënien licencë për transmetim televiziv të shërbimeve programore, në nivel shtetëror, përmes multipleksit dixhital tokësor.

Gjithashtu miratoi një vendim për fshirjen nga regjistri i transmetuesve të TRD TV HANA, Mevlan SHPKPV Kumanovë.

Këshilli miratoi informacionin për shumën e fondeve të transferuara për financimin e aktivitetit transmetues të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Në bazë të Ligjit për ndryshimin në Kodin zgjedhor, Këshilli miratoi përfundimin për miratimin e një metodologjie të re për monitorimin e mediave zgjedhore nëpërmjet radios dhe programeve televizive gjatë kampanjës zgjedhore.

Këshilli i Agjencisë miratoi drejtorin e Agjencisë për të marrë një vendim me të cilin do të miratohet Raporti dhe Listat  e regjistrimit nga inventari i kryer i pasurive, obligimeve dhe kërkesave të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2018 dhe për fshirjen e mjeteve fikse.

Është e nevojshme të fillohen procedurat që janë në përputhje me Planin vjetor të prokurimit publik për vitin 2019 të Agjencisë, Këshilli dha miratim drejtorit të Agjencisë për të kryer procedurën e mëposhtme për prokurim publik: larjen e makinave, telefona celular, pajisje për zyrë dhe printime me qira.