1

Qëndrimet e publikut

Hulumtimet:

 

pdf Hulumtimi i mendimit të publikut në Republikën e Maqedonisë – viti 2017

pdfHulumtimi i mednimit të publikut për programet e radios dhe televizionit – viti 2014
pdfHulumtimi i mednimit të publikut për programe të ndryshme të kanaleve vendase të radios dhe televizionit – viti 2013
pdfHulumtimi i mednimit të publikut për nevojat e Këshillit të Radiodifuzionit në RM – viti 2012
pdfHulumtimi i mendimit të publikut – viti 2009