1

2019 година

Извештаи од спроведени надзори

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – Радио Арачина – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 02.09.2019

– Редовен административен надзор – Радио Арачина (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

Вонреден административен надзор Радио Арачинa – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 24.06.2019
2020 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – ТВ Дибра – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 26.10.2020
2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Изворно создадена програма 

– Контролен програмски надзор ТВ Дибра – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 13.11.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Дибра – (прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 06.08.2019

 • Решение за мерка јавна опомена ТВ Дибра – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 26.08.2019

Правила за комерцијални комуникации, спонзорство, рекламирање

– Редовен програмски надзор ТВ Дибра – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, и 101 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

Информации достапни за корисниците, импресум

– Контролен административен надзор ТВ Дибра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 21.11.2019

– Редовен административен надзор ТВ Дибра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

 • Решение за мерка јавна опомена  ТВ Дибра  (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.08.20192018 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – ТВ Дибра – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2018
2017 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Податоци за сопственичка структура

– Контролен административен надзор ТВ Дибра  – член 15 став 3 од Законот за медиуми – 26.12.2017

– Редовен административен надзор – ТВ Дибра (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 22.11.2017

 • Решение за преземање мерка опомена  ТВ Дибра – член 15 ства 3 од Законот за медиуми – 05.12.20172016 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Податоци за сопственичка структура

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на ТВ Дибра (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Извештај од спроведен редовен административен надзор врз работата на  ТВ Дибра  – (прекршување на член 15 став 5 од Законот за медиуми)

 • Решение за преземање мерка опомена  ТВ Дибра – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

 
2018 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите

– Контролен програмски надзор – ТВ Свет ДОО Свети Николе – (член 64 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

– Редовен програмски надзор – ТВ Свет ДОО Свети Николе – (член 64 од ЗААВМУ) – 23.07.2018

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – ТВ Свет ДОО Свети Николе – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 31.07.2018

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор – ТВ Свет ДООЕЛ Свети Николе – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Свет ДОО Свети Николе – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 31.07.2018

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор ТВ Свет ДОО Свети Николе – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 16.05.2018

Времетраење на емитувана програма, изворно создадена програма

– Редовен програмски надзор – ТВ Свет ДОО Свети Николе – (член 90, член 92 став 1 и 14 од ЗААВМУ) – 23.07.2018

 
2020 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 6 часа програма во телевизијата, емитување најмалку 30% програма изворно создадена какао македонски аудио или аудиовизуелни дела и половина од обврските да ги остварат во период од 7 до 19 часот

– Редовен програмски надзор ТВ Здравкин (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

Заштита на малолетните лица од програми што би можеле да му наштетат на нивниот физички, психички и морален развој

– Редовен програмски надзор ТВ Здравкин (прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

 • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Здравкин – (член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

Импресум, информации достапни за корисниците и идентификација на радиодифузер 

– Редовен програмски надзор ТВ Здравкин (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.11.2020
2019 година

Извештај од спроведен надзор:

Правилник за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и ТВ емитување

– Вонреден административен надзор врз ТВ Здравкин ДООЕЛ Велес (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.05.2019
2019 година

Извештаи од спроведни надзори/Изречени мерки јавна опомена

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор ТВ Канал 21 – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 21.11.2019

– Редовен административен надзор ТВ Канал 21 (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 09.08.2019

 • Решение за мерка јавна опомена ТВ Канал 21 – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.08.2019

– Контролен административен надзор ТВ Канал 21 – (прекршување на член 14 од Законот за медиуми) – 21.11.2019

– Редовен административен надзор ТВ Канал 21 (член 14 од ЗМ) – 09.08.2019

 • Решение за мерка јавна опомена ТВ Канал 21 – (член 14 од Законот за медиуми) – 26.08.2019

Заштита на малолетната публика, комерцијални комуникации, рекламирање и спонзорство, изворно создадена програма, употреба на јазикот во програмата

– Контролен програмски надзор ТВ Канал 21 – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 29.11.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Канал 21 (прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 06.08.2019

 • Решение за мерка јавна опомена ТВ Канал-21 (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 20.09.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Канал 21 (член 98 став 1 од ЗААВМУ) – 09.08.2019

 • Решение за мерка јавна опомена ТВ Канал 21 – (член 98 став 1 од ЗААВМУ) – 26.08.2019

– Контролен програмски надзор ТВ Канал 21 – (член 98 став 1 од ЗААВМУ) – 21.11.2019

– Контролен програмски надзор ТВ Канал 21  – (прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 21.11.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Канал 21 (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 09.08.2019

 • Решение за мерка јавна опомена ТВ Канал 21 – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 26.08.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

– Вонреден административен надзор ТВ Канал 21 (член 22 од Правилник за за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 18.06.2019

Програмски концепт

– Редовен административен надзор ТВ Канал 21 (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

 • Решение за мерка јавна опомена – ТВ Канал 21 (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 06.06.2019

– Контролен административен надзор ТВ Канал 21 (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019