Mbikëqyrje administrative ndaj RTV DRINI

Shkup, 06.07.2018 – Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme administrative ndaj RTV DRINI nga Struga, në lidhje me respektimin e obligimeve që dalin nga Rregullorja për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për emetimin e radios dhe televizionit.

Mbikëqyrja konstatoi se ky radiodifuzer i plotëson kushtet minimale kadrovike, të përcaktuara me Rregullore.

Raporti mund të merret në këtë link:

RТV DRINIAccessibility

Accessibility