Mbikëqyrje e rregullt administrative ndaj 23 botuesve të medieve të shtypit

Shkup, 24.10.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt administrative ndaj 23 botuesve të medieve të shtypit, me qëllim që të konstatohet nëse kanë publikuar impresumin, të dhënat për selinë, datën e botimit ose ribotimit si dhe numrin e kopjeve të botuara, në pajtim me Ligjin për mediume.

Me mbikëqyrjen është konstatuar se 26 medie të shtypit e kanë plotësuar në tërësi këtë obligim,ndërsa  gazetat ditore Nova Makedonija dhe Lajm, si dhe gazeta javore Skopsko Eho, nuk kanë publikuar impresum, të dhënat për selinë, datën e botimit ose ribotimit si dhe numrin e kopjeve të botuara.

Raportet mund të merren në linket:

Raporti i përgjithshëm – (neni 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume) – 24.10.2018

Nova Makedonija – (neni 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume) – 24.10.2018

Lajm – (neni 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume) – 24.10.2018

Skopsko Eho – (чneni 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume) – 24.10.2018Accessibility

Accessibility