Qasje deri te mediet për personat me pengesa në shqisa

Broshurë “Si të sigurohen informatat për …(më shumë)

Me qëllim që në mënyrë më të njohur të qartësohet, se si mediumet varësisht nga lloji i pengesës – në dëgjim, shikim, fizik ose mendor, të sigurojnë komunikim më të lehtë duke përdorur video me titrim, përshkrime tekstuale të hapura ose të mbyllura, përshkrime me zë ose gjeste, Agjencia e përpiloi broshurën “Si të sigurohen informatat për personat me pengesa në shqisa – Qasja, shërbimet, programet, materialet dhe formatet alternative”

Broshura është botuar në maqedonisht, shqip dhe anglisht dhe në të janë potencuar edhe nevojat, idetë dhe pasqyrimet e personave të verbër dhe atyre me shikim të dëmtuar, si dhe të personave të shurdhër dhe shurdhmemec në Republikën e Maqedonisë.

Raport i miratuar mbi zbatimin e Programit për sigurimin e qasjes në media për personat me aftësi të kufizuara shqisore (2016-2018)

 

Në seancën e 25-të, e mbajtur me datë 17 qershor 2019, Këshilli i Agjencisë e miratoi Raportin mbi zbatimin e Programit për sigurimi e qasjes në media për personat me aftësi të kufizuara shqisore (2016-2018)

Në raport janë përfshirë të gjitha aktivitet, hulumtimet, broshurat të cilat trupi rregullator i miratoi në përputhje me programin dyvjeçar, si dhe aktivitete të cilat në perspektive do kontribojnë në rritjen e qasjeve në programe të personave me aftësi të kufizuara.

 

 

 

Realizohet takim pune në lidhje me sigurimin e qasjes në program për personat me pengesa

Në kuadër të përpjekjeve për nxitjen e aktiviteteve të radiodifuzerëve që të bëjnë programet e tyre të mundshme për t’u përcjellur edhe nga personat me shikim dhe dëgjim të dëmtuar, sot në Agjenci u realizua një takim pune me përfaqësuesit e shërbimeve nacionale televizivemë shumë


Hulumtimi “Qasja deri te programet e radiodifuzerëve për personat me shikim dhe dëgjim të dëmtuar – nevojat dhe ofertat”

Israzuvanje med.pismenostNë tremujorin e katërt të vitit 2016 përfundoi Hulumtimi “Qasja deri te programet e radiodifuzerëve për personat me shikim dhe dëgjim të dëmtuar – nevojat dhe ofertat”, që është paraparë me Programin trevjeçar për sigurimin e qasjes deri te mediumet, për personat me pengesa në shqisa, e që është miratuar në vitin 2015. Rezultatet e këtij hulumtimi u prezantuan në takimin e katërt publik të Agjencisë, që u realizua më 29 dhjetor 2016.

Për qëllimet e këtij hulumtimi u përpilua Pyetësor lidhur me atë se sa dhe çfarë ofertash  kanë programet televizive që janë të dedikuara për personat me pengesa në shqisa, e që i njëjti u dërgua deri te të gjitha shërbimet televizive. Gjithashtu, u realizuan intervista me përfaqësuesit e organizatave që i prezantojnë personat me shikim dhe dëgjim të dëmtuar, si dhe me organizata të tjera relevante.

Prezantimi i tërë hulumtimit “Qasja deri te programet e radiodifuzerëve për personat me shikim dhe dëgjim të dëmtuar – nevojat dhe ofertat” mund të merren në linket e mëposhtme:

– Qasja deri te programet e radiodifuzerëve për personat me shikim dhe dëgjim të dëmtuar, nevojat dhe ofertat (prezantimi)

Hulumtimi “Qasja deri te programet e radiodifuzerëve për personat me shikim dhe dëgjim të dëmtuar, nevojat dhe ofertat” 

Procedura për komunikim me qytetarë që kanë ndonjë lloj dhe shkallë të pengesave 
Në kuadër të projektit “Administratë e qasshme për personat me handikap”, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele miratoi Procedurën për komunikim me qytetarët, me një lloj të caktuar të pengesave… më shumë
Programin për sigurimin e qasjes deri te mediet për personat me pengesa të shqisaveAgjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele është e përkushtuar ndaj largimit të barrierave që i pengojnë personat me pengesa në shqisa që të qasen deri te informatat dhe ti përdorin shërbimet audiovizuele që janë në dispozicion për shumicën e qytetarëve në Maqedoni…më shumë

Për komunikim me qytetarët me pengesa në shqisa klikoni këtu

 Accessibility

Accessibility