РА Ла Коста

2022 година Извештај од спроведен надзор Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување Вонреден административен … […]

РА Акорд

2018 година Извештаи од спроведени надзори: Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови – Вонреден административен надзор Радио Акорд ДООЕЛ Кичево (член 9 од … […]

Радио 106

2023 година Ивештај од спроведен надзор  Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување Вонреден административен … […]

Радио РФМ

2023 година Ивештај од спроведен надзор Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување Вонреден адмнистративен … […]

РА Валандово

2019 година Извештај од спроведен надзор: Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови – Вонреден административен надзор – Радио Валандово ДОО Валандово – (член … […]

РА Александар Македонски

2023 година Извештај од спрведен надзор Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување Вонреден адмнистративен … […]

РА Плус Форте

2023 година Извештај од спроведен надзор Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување Вонреден административен … […]

РА Мерак 5 ФМ

2018 година Извештај од спроведен надзор: Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови – Вонреден административен надзор –  РА Мерак – (член 9 од … […]

МХ-Радио Охрид

2019 година: Сопственичка структура Вонреден административен надзор ТРД МХ – Радио ДООЕЛ Охрид (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови … […]Accessibility

Accessibility