Vërejtje publike ndaj operatorit Total TV

Shkup, 29.01.2019. – Këshilli i Agjencisë solli vendim për vërejtje publike si dhe për ç’kyçje të ritransmetimit të shërbimeve programore që kontestohen, për shkak të ritransmetimit të konstatuar të 73 shërbimeve programore që nuk janë të përfshirë me vërtetimet për regjistrimin e shërbimeve programore të Agjencisë.[…]

Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj operatorëve Inel Internacional, KDS-Kabel Net, Robi i Skrembl

Shkup, 29.01.2019. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj operatorëve Inel Internacional, KDS-Kabel Net, Robi dhe Skrembl, në lidhje me respektimin e obligimeve për regjistrimin e shërbimeve programore dhe titrimit të shërbimeve programore që këto operatorë i ritransmetojnë. Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar shkelje të LSHMAA.
[…]

Mendimi i Drejtorisë për mbrojtjen e të dhënave personale në aspekt të shkresës lidhur me emisionin “Studio Moda” me Sergej Varoshlija

Shkup, 24.01.2019. – Drejtoria për mbrojtjen e të dhënave personale dorëzoi shkresë deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, respektivisht Njoftim, se në rastin që Agjencia e inicoi për emisionin “Studio Moda” të emetuar në 1TV, është konstatuar shkelje e së drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale.[…]

Mbikëqyrje e jashtëzakonshme programore ndaj Total TV

Shkup, 23.01.2019. – Pas mbikëqyrjes së realizuar programore ndaj operatorit Total TV nga Shkupi, Agjencia konstatoi se në kundërshtim me nenin 141 nga LSHMAA, operatori për shfrytëzuesit e vet ritransmeton 73 shërbime programore, që nuk janë të përfshirë me vërtetimet për regjistrimin e shërbimeve programore të lëshuara nga Agjencia.[…]



Accessibility

Accessibility