Kronikë nga seanca18-të

Shkup, 12.04.2019. – Bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja dhe në përpuethshmëri me Metodologjinë për kryerjen e mbikëqyrjes programore, Këshilli i Agjencisëi drejtoi një shkresë me shkrim … […]

Kronikë nga seanca17-të

Shkup, 08.04.2019. – Bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja e kryer, Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme konstatoi shkelje të Kodit zgjedhor nga ana e TRD … […]

Kronikë nga seanca16-të

Shkup, 02.04.2019. – Këshilli i Agjencisë shpërndau licenca për radio transmetim të shërbimeve programore, fjalim-muzikë me forma të specializuara ku tipi dominues i programit ka një … […]

Kronikë nga seanca 15-të

Shkup, 29.03.2019. –Në seancën e sotme plenare Këshilli i Agjencisë miratoi Politika për median e shkruar. Dokumenti ishte punuar në kuadër të projektit „Përforcimi i ekspertizës gjyqësore … […]

Kronikë nga seanca14-të

Shkup, 25.03.2019. – Këshilli i Agjencisë përcaktoi pozicionin e Agjencisë në raport me rezultatin e audimit të kryer nga një auditor i pavarur për vitin 2018, … […]

Kronikë nga seanca 13-të

  Shkup, 15.03.2019. – Në seancën e djeshme, Këshilli miratoi Projekt- politikën për median e shkruar dhe hapi një debat publik mbi tekstin e saj i cili … […]

Kronokë nga seanca 12-të

Shkup, 13.03.2019. – Këshilli i Agjencisë miratoi dhe vendosi për rishqyrtim Draft Raportin Vjetor mbi punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin … […]

Kronikë nga seanca11-të

Shkup, 27.02.2019. – Për mosplotësimin e detyrimeve nga neni 80 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuel, për shkak të tarifës vjetore të papaguar … […]

Kronikë nga seanca 10-të

Shkup, 25.02.2019. – Këshilli i Agjencisë në lidhje me kërkesën e paraqitur nga RTD Televizioni Sonce SHPKPV Prilep, miratoi Vendim për dhënien e licencës për transmetim televiziv … […]Accessibility

Accessibility