Kronikë nga seanca 9-të

Shkup, 22.02.2019. – Për shkelje të nenit 80 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, pra për mospagesë të tarifës për licencë për kryerjen … […]

Kronikë nga seanca 8-të

Shkup, 15.02.2019. – Për shkelje të nenit 80 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele,ose për mospagesë të tarifës për licencë për kryerjen … […]

Kronikë nga seanca 5-të

Shkup, 04.02.2019. –Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë e pranoi propozimin nga drejtori dhe miratoi udhëzimet për regjistrimin vullnetar të radiotransmetuesve muzikë shtëpie. Këshilli i … […]

Kronikë nga seanca 4-të

Shkup, 30.01.2019. –Në seancën e kaluar, Këshilli i Agjencisë miratoi Konkluzion në lidhje me zbatimin praktik të nenit 23 nga Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit … […]

Kronikë nga seanca 3-të

Shkup, 25.01.2019. –Në seancën e 3-të Këshilli i Agjencisë miratoi Vendimin me të cilën refuzohet konkursi publik për zgjedhjen e zëvendës drejtorit, për shkak të ndryshimit … […]

Kronikë nga seanca 2-të

Shkup, 23.01.2019. –Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë  solli Vendim për ndalimin e procedurës së inicuar për marrjen e licencës për radio transmetim ndaj Kompanisë tregtare … […]

Kronikë nga seanca 1-rë

Shkup, 11.01.2019. –Në seancën e fundit, këshilli i Agjencisë shqyrtoi raportin tremujor për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhë nga 01.10 … […]Accessibility

Accessibility