image_pdfimage_print

Mbikëqyrje e rregullt administrative ndaj 18-të botuesve të medias së shkruar

Shkup, 16 qershor 2022. – Аgjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt administrative ndaj Repro Pring botues i „Nova Makedonija“, Slloboden Peçat botues i „Slloboden Peçat“, Veçer Pres botues i „Veçer“, Коhа Produksion botues i „Коhës“, Каpital Media Grup botues i „Каpital“, Меdia Plus Fokus botues i „Fokusit“, Меdia Pres VM botues i „Bitollski vesnik“, Јеni ballkan botues i „Bahçes”, АТV Меdia Коmpani botues i „Lajmit“, Еuro-Маk Коmpani botues i „Екоnomija i Biznis“, […]

Mbikëqyrje e rregullt programore kundrejt Kanal 16 Resen dhe Neotel

Shkup – 13 qershor 2022. – Për obligimet e operatorëve të RRPKE në pakot programore të cilët i reemitojnë detyrimisht dhe pa pagesë ti sigurojnë serviset programore të shërbimit publik , si dhe për obligimet për regjistrimin e serviseve programore në Agjenci dhe titërimi i programeve të cilat i rremitojnë është realizuar mbikëqyrje e rregullt programore kundrejt operatorëve Kanal 16 dhe Neotel[…]

Mbikëqyrje kontrolluese kundrejt TV Gurra

Shkup, 20 maj 2022. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje kontrolluese kundrejt televizionit TV Gurra, për të verifikuar nëse radiodifuzeri ka vepruar konform Vendimit për marrjen e masës vërejtje publike, dërguar përshkak mos respektimin e obligimit për emetimi 30% të programit më së paku në ditë burimisht maqedonase të prodhuara si audio dhe audiovizuele[…]

Mbikëqyrje e regullt programore mbi operatorët IP Sistems, Kanal 16 dhe Telenet Kom

Shkup, 11 maj 2022 – Për obligimet për sipas së cilave operatorët e RRPKE janë të obliguar që në pakon e programore të cilin e riemetojnë detyrimisht dhe pa pagesë ti përmbajnë  serviset programore të servisit radiodifuziv publik, regjistrimi i pakove programore në Agjenci dhe titërimi i programeve të cilat i riemetojnë operatorët, është kryer mbikëqyrje e regullt programore mbi operatorët IP Sistems, Kanal 16 dhe Telenet Kom. Me mbikëqyrjen nuk u konstatuan shkelje të dispozitave na LSHMAAV[…]

Shqiptim i masës vërejtje publike për operatorin Skupi Kable

Shkup, 10 maj 2022.  – Këshilli i Agjencisë në seancën e 17-të e mbajtur më 9 maj 2022, në bazë të konstatieve nga mbikëqyrja e realizuar ku u konstatua mosrespektimi i  obligimit për regjistrimin e serviseve programore të cilin Skupi Kable e ka remetuar për shfrytëzuesit e tijë, mori solli vendim për vërejtje publike dhe për çkyëjen e TV kanaleve diskutabile[…]Accessibility

Accessibility