1

Mbikëqyrje e rregullt administrative kundrejt 108 radiodifuzerë të cilët emetojnë program në TV ose radio

Shkup, 25 qershor 2022 – Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele ka kryer mbikëqyrje të rregullt administrative kundrejt të gjithë radiodifuzerëve të cilët emetojnë program në TV ose radio.

Lndë e mbikëqyrjes ishte obligimi i radiodifuzerëve për herë të dytë këtë vit, respektivisht deri më 60 qershor, në programin e tyre në terminet më të kresore ti publikojnë të dhënat për strukturën e pronësisë, redaksinë dhe burimin e finansimit në vitin parprak, dhe një kopje da dorëzojnë në Agjenci në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit.

Me mbikëqyrjen u vërtetua se këtë obligim ligjor nuk e përmbushën vetëm Radio Plus Forte nga Tetova, TV Iris nga Shtipi dhe TV Shutel nga Shkupi.

Raportet mund ti gjeni në linqet më poshtë:

 Raport i përgjithshëm – (neni 15 paragrafi 3 nga Ligji për media) – 25.07.2022

RА Plus Forte – (neni 15 paragrafi 3 nga Ligji për media) – 25.07.2022

TV Iris – (neni 15 paragrafi 3 nga Ligji për media) – 25.07.2022

TV Shutel – (neni 15 paragrafi 3 nga Ligji për media) – 25.07.2022
Mbikëqyrje kontrolluese kundrejt TV Sitel dhe TV Kanal 5

Shkup, 20 qershor 2022. – Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese kundrejt V Sitel dhe TV Kanal 5 për të vërtetuar nëse radiodifuzerët kanë vepruar konform masave paraljmërim publik.

Gjatë mbikëqyrjes është konstatuar se TV Sitel dhe TV Kanal 5 edhe pas masave vërejtje publike, më 21 dhe 26 prill 2022 kanë emetuar spote teleshoping nga operatori me ushqime „Natura Terapi“, në të cilat rejshëm paraqitet natyra dhe karakteristikat e prodhimeve, respektivisht komunikimet komerciale audiovizuele nuk janë të vërteta të ndershme, me çka e vënë në huti publikun dhe janë kundër interesave të shfrytëzuesve.

Raportet mund ti gjeni në linqet më poshtë:

TV Sitel – (neni 53 paragrafet 17 nga LSHMAAV) – 20.07.2022

TV Kanal 5 – (neni 53 paragrafet 17 nga LSHMAAV) – 20.07.2022
Masë vërejtje publike për operatorin Altra-Sat 2000

Shkup, 11 qershor 2022. – Në seancën e 26-të e mbajtur më 08 qershor 2022, Këshilli i Agjencisë i shqiptoi masë paraljmërim publik operatorit Altra-Sat 2000 nga Ohri përshkak të reemetimit të serviseve programore “Discovery”, “Eurosport 1” dhe “Eurosport 2” për të cilat nuk i ka të regulluara të drejtat e autorit në pajtueshmëri me Ligjin për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta.

Masa vërejtje publike mund të meret në linkun më poshtë:

Altra – Sat 2000 – (neni 143 paragrafi 2 nga LSHMAV) – 11.07.2022
Mbikëqyrje e rregullt programore mbi ofruesin e ASHMA-së me kërkesë nga Neotel

Shkup, 15 qershor 2022 – Për detyrimet që lidhen me transmetimin e veprave kinematografike, mbrojtjen e të miturve dhe promovimin e produkteve dhe aksesin në veprat evropiane, është kryer mbikëqyrje e rregullt programore ndaj ofruesit të ASHMA-së me kërkesë nga Neotel Shkup.

Gjatë mbikëqyrjes së kryer programore nuk janë konstatuar shkelje.

Raporti është i disponueshëm në linkun e mëposhtëm:

Neotel – (neni 49, neni 50 dhe neni 60 nga LSHMAAV) – 15.06.2022
Mbikëqyrje e rregullt administrative ndaj 18-të botuesve të medias së shkruar

Shkup, 16 qershor 2022. – Аgjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt administrative ndaj Repro Pring botues i „Nova Makedonija“, Slloboden Peçat botues i „Slloboden Peçat“, Veçer Pres botues i „Veçer“, Коhа Produksion botues i „Коhës“, Каpital Media Grup botues i „Каpital“, Меdia Plus Fokus botues i „Fokusit“, Меdia Pres VM botues i „Bitollski vesnik“, Јеni ballkan botues i „Bahçes”, АТV Меdia Коmpani botues i „Lajmit“, Еuro-Маk Коmpani botues i „Екоnomija i Biznis“, Аntiq media botues i „Portret”, Меdium Boja 43 botues i „Shtipski Gllas“, Коlor media plus botues i „Ubavina i zdravje” dhe „Ruski doktor”, Biro Pres botues i „Porta 3“,  Vizioni М botues i „Shenjës“, Zenit Pres Plus botues i „Zenit“, Pablik „Lice v lice“ dhe Кliker marketing botues i „Instores” ku synon të konstatojë nëse kanë publikuar të dhëna për emrin dhe adresën  e selisë dhe redaksisë së medias së shkruar, të dhëna për personin përgjegjës, redaktorët,shtypshkronjën, datën e botimit ose të ribotimit dhe numrin e botimeve,në pajtueshmëri me detyrimet nga Ligji për media.

Nga mbikëqyrja u konstatua se mediat e shkruara të përfshira në mbikëqyrje e kanë përmbushur këtë detyrim.

Raporti është i disponueshëm në link:

Raport i përgjithshëm –  (neni 14 paragrafi 1 nga Ligji për media) – 16.06.2022
Të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve dhe përqindjen në total të shikueshmërisë së stacioneve televizive për periudhën janar-maj 2022

Shkup, 17.06.2022. – Për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ishte kryer hulumtim mbi shtrirjen e radiostacioneve dhe për pjesën e shikueshmërisë totale të stacioneve televizive , për periudhën janar-maj 2022.

Të dhënat janë marrë përmes një anketimi të opinionit publik dhe i referohen: shtrirjes mesatare ditore dhe javore të dëgjimit të radiostacioneve dhe shikueshmërisë televizive; periudhë nga dita kur të anketuarit dëgjonin radio/shikonin televizor; llojin e përmbajtjes së programit që dëgjuan/shikuan një ditë më parë; pjesëmarrja e shikueshmërisë totale e një dite më parë, dhe pjesëmarrja e shikueshmërisë në territorin ku televizionet transmetojn program dhe pjesëmarrja në shikueshmëri totale;arritja mesatare ditore dhe javore e televizioneve të huaja dhe të tjera.
Mbikëqyrje e rregullt programore kundrejt Kanal 16 Resen dhe Neotel

Shkup – 13 qershor 2022. – Për obligimet e operatorëve të RRPKE në pakot programore të cilët i reemitojnë detyrimisht dhe pa pagesë ti sigurojnë serviset programore të shërbimit publik , si dhe për obligimet për regjistrimin e serviseve programore në Agjenci dhe titërimi i programeve të cilat i rremitojnë është realizuar mbikëqyrje e rregullt programore kundrejt operatorëve Kanal 16 dhe Neotel.

Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar shkelje të obligimeve nga LSHMAAV.

Rraportet nga realizimi i mbikëqyrjes mund ti merni në linqet e më poshtëm:

Kanal 16 – (nenei 64 paragrafi 2 dhe nenei 141 paragrafi 13) –13.06.2022

Neotel – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 paragrafi 13) – 13.06.2022

Neotel – (neni 143 pargrafi 3) – 13.06.2022
Mbikëqyrje e rregullt programore kundrejt 12 televizioneve – emetim i veprave audiovizuele

Shkup, 09 qershor 2022 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele realizoi mbikëqyrje të rregullt programore kundrejt 12 televizioneve 24 Vesti, Alfa TV, TV Kanal 5, TV Klan Macedonia, TV 21, Nasha TV, TV Alsat-M, TV Telma, TV Shenja, TV Sitel, TV Sonce dhe MRT 1 për obligimin që gjatë vitit më së paku të sigurojnë 51% ndërsa MRT 1 60% nga gjithsejtë emetimi i programvmeve të jetë vepra audiovizuele evropiane.

Gjatë mbikëqyrjes nukjanë konstatuar shkelje të dispozitave ligjore të LSHMAAV.

Rraportet nga realizimi i mbikëqyrjes mund tzi merni në linqet e më poshtëm:

TV 24 Vesti – (nenei 91 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 08.06.2022

Aalfa TV –  (nenei 91 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 08.06.2022

TV Kanal 5 – (nenei 91 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 08.06.2022

TV Klan macedonia – (nenei 91 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 08.06.2022

TV KOMPANI 21-M –  (nenei 91 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 08.06.2022

Nasha TV –  (nenei 91 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 08.06.2022

TV Alsat-M –  (nenei 91 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 08.06.2022

TV Telma – (nenei 91 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 08.06.2022

TV Shenja –  (nenei 91 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 08.06.2022

TV Sitel –  (nenei 91 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 08.06.2022

TV Sonce –  (nenei 91 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 08.06.2022

MRT 1 – (nenei 91 paragrafi 1 nga LSHMAAV) – 08.06.2022
Mbikëqyrje kontrolluese kundrejt TV Gurra

Shkup, 20 maj 2022. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje kontrolluese kundrejt televizionit TV Gurra, për të verifikuar nëse radiodifuzeri ka vepruar konform Vendimit për marrjen e masës vërejtje publike, dërguar përshkak mos respektimin e obligimit për emetimi 30% të programit më së paku në ditë burimisht maqedonase të prodhuara si audio dhe audiovizuele.

Gjatë mbikëqyrjes është konstatur se programi i emetuar më 9 maj 2022 TV Gurra nuk ka emetuar  30% të programit më së paku në ditë burimisht maqedonase të prodhuara si audio dhe audiovizuele, dh gjashtu nuk ka e ka respektuar minimumin nga ligji në periudhë prej 7:00 deri në ora 19:00.

Raporti mund të shkarkohet në linkun e mëposhtëm:

TV Gurra – (nenei 92 paragrafet 1 dhe 3 nga LSHMAAV) – 20.05.2022
Mbikëqyrje e rregullt programore kundrejt radiove Jon, Metropolis, Antena 5 dhe Kanal 77

Shkup, 20 maj 2022. – Për obligimet që kan të bëjnë me përdorimin e gjuhës në programet, emetimi i radio programit më së paku 18 orë në dit dhe emetimi përqindjes me vet-dëshirë i përqindjes së paraqitur muzkë maqedonase është kryer mbikëqyrje e rregullt programore kundrejt radiove Jon, Metropolis, Antena 5 dhe Kanal 77.

Nga mbikëqyrja rezultoi se radiodifuzeri ka vepruar në përputhje me detyrimin ligjor.

Raportet gjenden në linkun e mëposhtme:

 RA Jon – (nenei 64, nenei 80 paragrafet 7, 8 dhe 9 dhe neni 90 nga LSHMAAV) – 20.05.2022

RA Metropolis – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAAV) –  20.05.2022

RА Аntena 5 – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAAV) –  20.05.2022

RА Kanal 77 – (neni 64 dhe neni 90 nga LSHMAAV) –  20.05.2022