1

Kronikë nga seanca e 35-të

Shkup, 29.11.2021 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 35-të solli Vendim me çka miratoi rritjen e Planit Finansiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2021 dhe i dha miratim drejtorit të Agjencisë të sjellë Vendim për dhënien e ndihmës financiare-donacion për viktimat e qytetarëve të Maqedonisë në aksidentin e trafikut  në Republikën e Bullgarisë në vlerë të përgjithshme prej 2,850,000.00 denarë të cilat do të realizohen përmes Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, një Fond special për solidaritet. Në të njëjtën kohë Këshilli i Agjencisë miratoi Rregulloren për pagën bruto dhe kompensime të tjera të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Në lidhje me njoftimin për ndryshim të strukturës së pronësisë, Këshilli i Agjencisë ka marrë Vendim me të cilin lejohet ndryshim në strukturën e pronësisë të Shoqërisë Tregtare radiodifuzive RADIO VAT SHPK Shkup.

Pas kryerjes së mbikëqyrjes së programit të kontrollit, ku u konstatua se SHTR SITI Televizion SHPKNJP Shkup, edhe përkundër Vendimeve të shqiptuara më parë për masën-vërejtje publike nuk i ka mënjanuar shkeljet, pra ka vazhduar të shkelë nenin 50 paragrafi 3 nga LSHMAAV, neni 19 të Rregullores për mbrojtjen e të miturve dhe nenin 92 paragrafi 3 nga LSHMAAV, Këshilli i Agjencisë  vendosi për fillimin e procedurës për kundërvajtje.
Kronikë nga seanca 34-të

Shkup, 26.11.2021 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë solli dy Vendime për heqjen e lejes për radio transmetim ndaj KTR RADIO AKTUEL Manastir SHPKPV dhe lejen për transmetim televiziv ndaj KTR TV NOVA SHPK Gjevgjeli,për shkak të mospërmbushjes së kushteve minimale kuadrovike të përcaktuara në Rregulloren për teknikat minimale,hapësinore,financiare dhe kushteve kuadrovike për dhënien e lejes për transmetim radioteleviziv.
Kronikë nga seanca 33-të

Shkup, 17.11.2021 –Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë miratoj Informatën në lidhje me donacionin për transmetuesit duke ulur tarifën e licencës për transmetim në television dhe radio për vitin 2022 dhe vuri në dukje nevojën për dhënien e ndihmës financiare (donacion) për transmetuesit në vitin 2022 me një ulje prej 50% të tarifës për leje për transmetim në television dhe radio për vitin 2022.

Këshilli i Agjencisë miratoi Draft-planin vjetor për kryerjen e programit dhe Draft- plan për mbikëqyrjen administrative për vitin 2022, dhe Draft-programi i punës së Agjencisë për vitin 2022 (me Draft-program I aktiviteteve të planifikuara dhe Draft-plan finansiar për vitin 2022). Për të tre Propozim-draftet është hapur një debat publik në kohëzgjatje deri më 30 ditë.

Ishte shqyrtuar dhe miratuar Raporti për transmetimin e reklamave politike me pagesë në raundin e dytë të fushatës zgjedhore për Zgjedhjet lokale 2021,në periudhë nga 18 deri 29 tetor 2021.

Këshilli i Agjencisë  miratoi Vendim  me të cilin është miratuar ribalanci i planit Financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2021 dhe i dha miratim drejtorit të Agjencisë për zbatimin e procedurës për dhënien e kontratës për furnizim publik të IKT pajisjeve.

Bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja, Këshilli i Agjencisë inicoi procedura për marrjen e lejes për emetim në radio dhe television të TRD TV NOVA SHPK Gjevgjeli dhe TRD Radio AKTUEL Manastir për mosplotësim të kushteve minimale kadrovike të përcaktuara në Rregulloren për minimum teknika,hapësinire,financiare dhe kushtet kadrovike për marrjen e lejes për emetim në radio dhe televizion. (transmetim radioteleviziv).
Kronikë nga seanca 32-të

Shkup 09.11.2021 –Këshilli i Agjencisë e miratoi Udhëzuesin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për monitorimin e zbatimit të standardeve për rapotimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore në media. Udhëzuesi ofron udhëzime të qarta se si të zbatohet mbikëqyrja që do të jenë të njohura edhe për mediat duke pasur parasysh faktin se do të publikohen dhe do të jenë në  dispozicion në ueb faqen e trupit rregullator. Për popullarizimin e tij më të gjërë, Udhëzuesi do të prezantohet publikisht në ngjarje online. Me qëllim të harmonizimit me ligjin e ri për mbrojtjen e të dhënave personale, Këshilli miratoi Udhëzues për zbatimin e rregullit të sigurisë për  „ekran i pastër“ dhe „zyrë e pastër “ gjatë përpunimit të të dhënave personale.
Kronikë nga seanca 31-të

Shkup 03.11.2021 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë e miratoi Raportin për transmetimin e reklamimit të paguar politik nga rethi i parë i fushatës zgjedhore për Zgjedhjet lokale 2021. Me qëllim fillimin e proceduarave të cilat janë në pajtueshmëri me Planin vjetor për furnizime publike për vitin 2021 të Agjencisë, Këshilli i dha miratim drejtorit të Agjencisë që ti realizojë procedurat për furnizime publike: Karburante për nevojat e Agjencisë dhe për Shërbimin e lidhjes në internet me hostingun e faqeve ekgzistuese në internet (www.avmu.mk dhe www.mediumskapismenost.mk).
Kronikë nga seanca e 30-të

Shkup, 25.10.2021 – Për shkak të harmonizimit me aktet egzistuese, Këshilli i Agjencisë solli Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullorës për mënyrën e shfrytëzimit, drejtimit dhe mirëmbajtjes së veturave zyrtare në ASHMA.

Me qëllim të nisjes së proceduarave të cilat janë në pajtueshmëri me Ligjin për furnizime publike për vitin 2021 të Agjencisë, Këshilli i dha miratim drejtorit të Agjencisë për realizimin e furnizimeve publike për transferimin e të dhënave në lokacionet e largëta, shërbime për shty dhe shikim sistematik të të punësuarve në Agjenci. Njëherit u miratuan edhe mjete financiare për rinovimin e shfrytëzimit e ty qasjeve deri te baza elektronike „Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Kronikë nga seanca e 29-të

Shkup, 08.10.2021 – Me qëllim harmonizimin e Ligjit  të ri për mbrojtjen e të dhënave personale, Këshilli I miratoi aktet sin ë vijim: Propozim-politikë për krijimin e sistemit për mbrojtjen e të drejtave personale në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Propozim udhëzim-për mënyrën e mbajtjes së evidencës për mbartjen e mediumeve jashtë hapësirave të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullorës për përcaktimin e obligimeve dhe përgjegjësive të administratorit të sistemit informativ dhe personave zyrtar në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për paraqitje, reagim dhe sanim të incidentëve vë Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Propozim për ndryshimin e Rregullores për mënyrën e krijimit të kopjes siguruese, arkivimit dhe ruajtjes, si dhe për kthimin e sërishëm të të dhënave personale që janë ruajtur, Propozim për ndryshimin e Rregullores për mënyrën e asgjësimit të dokumenteve, si dhe mënyra e asgjësimit, fshirjes dhe pastrimti të mediumit në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzuesesit për mënyrën e evidentimit të personave të autorizuar për përpunimin e të dhënave personale dhe për mbajtjen e evidencës për mbartje të mediumeve jashtë hapsirave të punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele..

Me qëllim fillimit të procedurës e cila është në pajtueshmëri me Planin vjetor të furnizime publike për vitin 2021, Këshilli I dha miratim drejtorit për të nisur procedurat për furnizim public  Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit për ftohje, ngrohje dhe ventilim dhe solli vendim p;r furniyimimin e mallit materiale të imta informative për nevojat e Agjencisë për procesin zgjedhor me mjete të cilat janë të siguriara nga Plani financiar I Agjencisë për vitin 2021 për nevojat e zgjedhjeve.
Kronikë nga seanca 28-të

Shkup, 24.09.2021 –Në seancën e 28-të Këshilli i Agjencisë solli Udhëzimin për ndryshimin e Udhëzimit për reklamimin e paguar politik për Zgjedhjet lokale 2021 nr. 01-3457/1 nga 21.09.2021.
Kronikë nga seanca e 27-të

Shkup, 21.09.2021 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme e ndërpreu procedurën për miratimin e Draft-udhëzimit për reklamimin politik me pagesë për Zgjedhjet lokale 2021 nr. 01-3270/1 nga 01.09.2021 në përpuethshmëri me ndryshimet dhe plotësimet nga neni75-gj paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor, miratoi Udhëzime të ri për programin politik me pagesë për Zgjedhjet lokale 2021.
Kronikë nga seanca e 26-të

Shkup, 13.09.2021 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë solli vendim për rritjen e Planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2021, me të cilën do të sigurohen mjete financiare për dhënien ndihmë financiare për familjet e të ndjerëve nga zjarri në spitalin modular të Tetovës. Në atë drejtim Këshilli i dha miratim drejtorit të Agjencisë të sjellë  Vendim për dhënien e ndihmave financiare-donacion në shumë të përgjithshme prej 900.000,00(nëntë qind mijë)denarë famijjeve të të ndjerëve të kapluar nga zjarri në spitalin modular të Kovid pacientëve në Tetovë më datë 08.09.2021, që do të zbatohen përmes Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, fondë i veçantë për solidarizim. Donacioni do të shpërndahet njëtrajtësisht si ndihmë njëherëshe në të holla të gjitha familjeve të 15-të personave të ndjerë në zjarrin në spitalin modular të Kovid pacientëve në Tetovë, në vlerë prej nga 60.000,00(gjashtë dhjetë mijë) denarë për familje.

Këshilli i Agjencisë i dha miratim drejtorit të Agjencisë për realizimin e procedurës për furnizim publik-mallra.Mjete për mbrojtjen nga pandemia Covid-19.